Bel of app gerust: (06) 22 15 56 37

Disclaimer

De producten, diensten en teksten op deze site zijn met de grootste zorg samengesteld.

Miranda Bruns – Je leven weer op de rit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade (lichamelijk en/of emotioneel) die het gevolg is van de online gegeven trainingen, offline gevolgde trainingen of onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woord) van de informatie op deze site.

Noch Miranda Bruns – Je leven weer op de rit noch de staf of medewerkers zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) onze Emailprovider of de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

Miranda Bruns – Je leven weer op de rit kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Miranda Bruns – Je leven weer op de rit niet garanderen dat de informatie te allen tijden volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. De houders van de website zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Na inschrijving op een traject (online/offline) workshop, (online/offline) training of (online/offline) of een-op-een sessies geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen (met uitzondering van de zakelijke reading waarvan de levering binnen 24 uur plaatsvindt). Binnen deze periode kunt u zonder kosten afzien van uw inschrijving. Verder gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Tot 14 dagen voor aanvang van een (on -of offline) workshop/training/coaching traject worden geen annuleringskosten in rekening gebracht. Daarna wordt 50% in rekening gebracht. Echter bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de workshop/training/coaching sessie of na aanvang van de workshop/training/coaching sessie wordt geen restitutie gegeven of wordt – bij betaling in termijnen – het gehele bedrag in rekening gebracht.

Intellectueel eigendom

Miranda Bruns – Je leven weer op de rit behoudt alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Miranda Bruns – Je leven weer op de rit te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Elektronische berichten

Berichten welke u -in welke vorm dan ook- elektronisch verzendt, kunnen ongevraagd door derden (oneigenlijk) worden gebruikt en gewijzigd, ingezien of vernietigd. Susan Brouwer adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie elektronisch aan Miranda Bruns – Je leven weer op de rit te sturen. Elektronische verzending geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.

Aansprakelijkheid

Miranda Bruns – Je leven weer op de rit, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers is/zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. Miranda Bruns – Je leven weer op de rit aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden te gevolge van de toegang of het gebruik van deze site en Emailprovider, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site -in welke vorm dan ook- elektronisch aan Miranda Bruns – Je leven weer op de rit wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.